قانون ساعت طلایی در تروما

طبق قانون ساعت طلایی باید حداقل زمان برای بیمار ترومای شدید در صحنه حادثه ( کمتر از 10 دقیقه) صرف شود.هدف باید بر ارزیابی، درمان فوری شرایط تهدید کننده حیات ، آماده کردن بیمار برای انتقال و شروع انتقال در کمتر از 10 دقیقه پس از رسیدن به صحنه ( طلای سفید) متمرکز شود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 79 بازدید