# پرستاری_و_قوانین_جزایی

جنبه های قانونی پرستاری در اورژانس

•تعریف پزشکی قانونی: دانش استفاده از علوم پزشکی برای پاسخ به مشکلات قضائی سطوح عملکرد پزشکی و پرستاری قانونی •پرستاری اورژانس •خشونت خانگی •مسمومیت ها •کلیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 358 بازدید